Het statuut van Brussel / Bruxelles et son statut


Het statuut van Brussel / Bruxelles et son statut
Els Witte, André Alen, Hugues Dumont & Rusen Ergec (red./réd.)

Brussel, De Boeck & Larcier, 1999, 817 p.
ISBN 2 8044 0525 7De plaats van Brussel in het federale België is steeds een moeilijk politiek punt geweest. Pas met de bijzondere wet van 12 januari 1989 is men er in geslaagd een statuut voor de Brusselse instellingen uit te werken. Na een decennium is het tijd voor een evaluatie.
Het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel van de Vrije Universiteit Brussel heeft daartoe juristen, historici, sociologen, politicologen en economen uit beide taalgroepen bijeengebracht op 26 en 27 februari 1999 in een interdisciplinair en interuniversitair colloquium om zich te buigen over de Brusselse problematiek in al haar facetten.
Naast een comparatieve analyse van het Brusselse model komen ook sociaal-economische, demografische, sociaal-culturele en taalsociologische aspecten aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan de politieke, juridische en institutionele facetten. Het boek sluit af met een debat over een mogelijke aanpassing van de structuren van Brussel, en de weerslag hiervan op de verhoudingen tussen de gemeenschappen.
De bijdragen zijn geschreven in de taal van de auteur, maar systematisch voorafgegaan door een samenvatting in het Frans en in het Nederlands. Achteraan is een Engelse vertaling van alle samenvattingen opgenomen.

INHOUDSTAFEL

Inhoud/Contenu
pp.
Voorwoord 1-2
Avant-propos 3-4
Inleiding: Het statuut van Brussel geanalyseerd (1989-1999), Witte Els
5-18
Introduction: Analyse du statut de Bruxelles (1989-1999), Witte Els

19-33
I. Approche comparative / Comparatieve benadering
Capital, Etat fédéral et plurilinguisme, Dreyfus Simone 37-59
Choix, statut et mission d'une capitale fédérale: Bruxelles au regard du droit comparé, Poirier Johanne

61-97
II. Demografische, economische, sociaal-politieke en culturele aspecten / Aspects démographiques, économiques, sociopolitiques et culturels
Brussel in de jaren negentig en na 2000: een demografische doorlichting, De Lannoy Walter, Lammens Mia, Lesthaehe Ron & Willaert Didier 101-154
De la ségrégation à la division: l'évolution et les enjeux futurs de la structure socio-spatiale bruxelloise, Kesteloot Christian 155-189
Caractéristiques socio-économiques marquantes de la Région de Bruxelles-Capitale, Lambert Jean-Paul & Taymans Michèle 191-206
Financiële aspecten van het Brusselse model, Heremans Dirk & Philipsen Christiaan 207-247
La Région de Bruxelles-Capitale et la fonction de centralisation au sein des groupes d'entreprises, Vincent Anne 249-262
La concentration économique et sociale, Blaise Pierre 263-273
Le cadre socio-politique de l'usage des langues dans la Région, Javeau Claude 275-281
Aspecten van het taalgebruik in Brussel, Janssens Rudi 283-306
Politiek-electorale verhoudingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mares Ann

307-350
III. Les institutions bruxelloises / De Brusselse instellingen
La législation linguistique applicable a Bruxelles, Vandernoot Pierre 353-410
Kunnen taalvrijheid en officiële tweetaligheid verzoend worden? De toepassing van de taalwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de 19 gemeenten, Detant Anja 411-438
Het statuut van de Brusselse gemeenten: denkpistes voor een mogelijke hervorming, Deschouwer Kris & Buelens Jo 439-463
Le défi de l'unité bruxelloise, De Bruycker Philippe 465-472
Le fonctionnement des institutions - De werking van de instellingen, Lejeune Yves & Pas Wouter 473-515
La protection des minorités - De bescherming van de minderheden, Clement Jan & Delgrange Xavier 517-555
Les matières communautaires à Bruxelles du point de vue francophone, Dumont Hugues 557-594
'Vlaanderen laat Brussel niet los': de Vlaamse invulling van de gemeenschapsautonomie in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Velaers Jan 595-625
Brussel als hoofdstad van de federale staat en van de Vlaamse Gemeenschap, Van der Hulst Marc 627-650
Les matières régionales et la fonction de capitale, Tulkens François

651-658
IV. Voorstellingen tot wijziging van het statuut van Brussel / Propositions de modification du statut de Bruxelles
De toekomst van Brussel als meertalige en multiculturele stad. Hebt u al een partijstandpunt?, Jacobs Dirk 661-703
Les interactions stratégiques dans la problématique communautaire et la question bruxelloise, Frognier André-Paul 705-720
Bruxelles, l'union européenne et le 'scenario européen', Franck Christian & Delmartino Frank 721-742
De Brusselse instellingen - Les institutions bruxelloises, Alen André & Delpérée Francis 743-748
Intervention, Ergec Rusen 749-751
Brussel: bindteken of teken van tegenspraak?, Rimanque Karel 753-756
Intervention, Scholsem Jean-Claude

757-763
Summeries in English 767-817