nieuws

5/04/2018
nieuws
N-Brussel Master Thesis Award voor Charlotte Landsheere
VUB-masterproef over sociale cohesie bij jongeren in Brussel

VUB-studente Politieke Wetenschappen Charlotte Landsheere won dit jaar N-Brussel Master Thesis Award voor een onderzoek over sociale cohesie bij jongeren in Brussel. De laureate was al sinds haar tienerjaren geŽngageerd in verschillende Brusselse projecten, onder meer als bestuurder in de jongerenorganisatie YOUCA (vroegere Zuiddag vzw). 
"In het onderzoek werd gepeild naar de manier waarop jongeren in Brussel sociale cohesie ervaren, met een focus op de invloed van superdiversiteit, hun meervoudige identiteiten, en een mogelijke impact van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016. Het was een verkennend kwalitatief onderzoek om Brusselse jongeren een stem te geven - er werd na de aanslagen namelijk veel OVER hen gezegd, terwijl zij amper aan het woord komen.
Uit de semigestructureerde interviews met leerlingen uit het laatste jaar van het Nederlandstalig algemeen secundair onderwijs kwam een eerder paradoxaal beeld over het samenleven in Brussel tevoorschijn. 
  1.  Enerzijds nemen de jongeren polarisering, intolerantie en discriminatie waar. Anderzijds ervaren ze in hun omgeving doorgaans een sterke samenhang en hun eigen attitudes en gedrag (onder meer tolerantie en interetnische vriendschappen) zijn net bevorderlijk voor de sociale cohesie.
  1. Langs de ene kant verbinden ze bovenstaande problemen aan samenleven in superdiversiteit en voelen ze zich geviseerd in hun gelaagde etnisch-culturele, religieuze, gender- en Brusselse identiteiten. Langs de andere kant vinden en benadrukken ze dat zij net leren om beter samen te leven door op te groeien in een superdiverse context. Een collectieve Brusselse identiteit werkt daarbij als verbinder in hun meervoudige identiteiten.
  2. Daarnaast vrezen ze dat de aanslagen de polarisering verergerd hebben. Zelf blijken ze echter veerkrachtig na de aanslagen Ė ze lijken zelfs versterkt in hun samenhorigheidsgevoel.
De jongeren lijken dus emotioneel te balanceren tussen hoop en angst over het samenleven in Brussel. Enkele respondenten tonen aan hoe dit balanceren de sociale cohesie zowel kan versterken als ondermijnen: terwijl sommigen geprikkeld worden om zich actief in te zetten in de samenleving, worden anderen moedeloos door herhaaldelijke uitsluiting of het gevoel hier niet thuis te horen.
Dit pilootonderzoek is uiteraard niet generaliseerbaar, maar toont wel aan hoe belangrijk het is om meer aandacht te schenken aan dit thema in verder onderzoek, beleid en op het veld. Zo kunnen we de nodige inzichten verwerven om het toekomstig samenleven in Brussel en in andere steden te verzekeren."
De N-Brussel Master Thesis Award is een initiatief van het Brussels Studies Institute en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en werd uitgereikt op de BSI-Nacht van de Kennis over Brussel.

>> meer informatie over het onderzoek
>> download het onderzoek via de Vlaamse scriptiebank


terug